Vánoční shormáždění

12. prosince 2019 v 18:31 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
V nadcházejícím čase vánočním se na Kovánci budou konat tato shromáždění:

15. prosince v 9:00 vánoční slavnost s dětmi z Katusic
25. prosince v 9:00 Boží hod vánoční na Kovanci s VP (br. Zelinka)
5. ledna: 9:00 bohoslužby s VP (J. Hudec)
 

Smuteční oznámení

26. května 2019 v 8:02 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Dne 23.5. zemřel bratr Šimonek, dlouholetý kurátor kováneckého sboru.

Poslední rozloučení s ním se koná 31. 5. 2019 ve 14 hodin u Sv. Havla v Mladé Boleslavi.

Předvelikonoční dopis

20. února 2019 v 23:21 | Miroslav Suchý |  Sborové dopisy
Předvelikonoční dopis farního sboru ČCE v Kovanci 2019

Milí přátelé a členové Kovaneckého sboru,
tento dopis posíláme s výrazným předstihem, neboť jeho prvním záměrem je pozvání k výročnímu sborovému shromáždění, které se uskuteční v neděli 3. března bezprostředně po bohoslužbách. Toto shromáždění bude jednat o zásadním rozhodnutí, které zřejmě nasměřuje naše malé společenství do nového způsobu fungování. Kovanec by tak postupně oficiálně ztvrdil to, co se už vlastně delší čas děje, totiž že přestáváme být sborem samostatným a měníme se objemem činností spíše v kazatelskou stanici. Už jsme také požádali staršovstvo sboru v Mladé Boleslavi, aby nás přijalo pod svá křídla. Dohoda o sloučení je vypracována a nyní zbývá ji v obou sborech schválit ve sborových shromážděních dvěma třetinami hlasů všech přítomných a přijmout tak postup slučování. O tomto záměru jsme vám psali již před Vánoci, teď přichází na řadu rozhodnutí. Srdečně vás tedy zveme tímto dopisem 3. března do Kovance. Snad se tímto krokem podaří ještě na čas zachovat malé společenství kolem slova a stolu Kristova. Vždyť kvůli tomu tu jsme. Je nesrovnatelně důležitější než držet IČO, slavnou minulost, odkazy předků, či budovy. Dnes je třeba se pokusit zachovat zbytky toho, co z našeho sboru ještě trochu dýchá životem.
Všechno nasvědčuje tomu, že se tímhle směrem v březnu vydáme a pokud vše projde tzv. církevním kolečkem (schválení konventem letos a synodem roku 2020), staneme se od 1. 1. 2021 kazatelskou stanicí farního sboru ČCE v Mladé Boleslavi, totiž sboru, který také od nás částečně vzešel. Právě tento sbor smíme už dnes vnímat jako pokračovaní práce a snažení našich otců a matek, babiček a dědečků tady na Kovanci. Snad i tohle vědomí nám může být drobnou útěchou. Církev, o kterou se mnozí zasazovali právě zde, radostně dnes pokračuje někde jinde. Jistě, ztráta samostatnosti trochu bolí, ale přinese výrazné zjednodušení pro naše malé společenství. Ono potrvá ještě nějaký čas, může se posunout o kousek dál, něco přinést, a snad s tou trochou sil, které nám ještě zbývají, budeme také moci přispět k růstu těla Kristova, jen už pod jiným názvem.
A tím už se dostáváme k druhému pozvání, tomu na cestu k Velikonocům. Opět si smíme připomenout, že život, který měl svůj smysl, své směřování i cíl v Bohu, smrtí nekončí, ale jde dál. Taková je zvěst o smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Tuhle událost si církev připomene v dubnu letošního roku a slavit ji budeme i na Kovanci, k čemuž jste všichni zváni.
Vysvětlení ke sloučení za staršovstvo
Milé sestry, milí bratři, přátelé a příznivci Kováneckého sboru!
Všem Vám děkujeme za přízeň a pomoc pro sbor v Kovánci, velmi si toho vážíme.
"Vánoční" dopis a nyní i "Velikonoční" dopis bratra faráře Vás všechny informoval o současné sborové situaci. Hlavním problémem je skutečnost, že nejsme schopni dát dohromady Staršovstvo. Je nás málo, kteří jsme schopni a ochotni se aktivně zapojit do sborové práce a také stárneme, takže nás limituje i věk.
Pokud se staneme Kazatelskou stanicí, tak nám tato tíživá starost odpadne, výrazně se sníží i administrativa sboru. Bohoslužebná shromáždění zůstanou zachována ve stávající podobě t. j. 1. a 3. neděli v měsíci.
I nadále chceme pokračovat v opravách našeho kostela, takže prostředky, které schraňujeme na účtu "oprava kostela", budou použity pouze pro Kovánecký kostel. Rádi bychom pokračovali v úpravách interiéru kostela /výmalba, osvětlení, zrestaurování oltáře atd./.
Kostel pro nás je stálou výzvou, radostí, ale i součástí kulturního dědictví, které chceme udržovat v důstojné podobě a s dobrým svědomím předat budoucím generacím. Kovánec se může stát zase samostatným sborem, pokud bude dost těch, kteří se budou o sbor starat, a bude jim na sboru záležet. V tomto směru zůstáváme optimisty, protože víme, že s Boží pomocí je možné vše.
S přáním všeho dobrého Vaše staršovstvo
Kalendář shromáždění od března do Velikonoc -
srdečně zveme k účasti
3. března: bohoslužby v 9:00 pokračující výročním sborovým shromážděním - slouží br. Hudec
17. března: bohoslužby v 9:00 - slouží br. Zelinka
7. dubna: bohoslužby v 9:00 - slouží br. Zelinka
19. dubna: Velký pátek v 15:00 s večeří Páně - slouží br. Hudec
21. dubna: Boží hod velikonoční v 9:00 s večeří Páně - slouží br. Zelinka

Poděkování
Všem vám, kteří na Kovanecký sbor myslíte, kteří se za něj modlíte, kdo na něj pamatujete svými příspěvky a dary, komu leží stále ne na srdci, bychom chtěli vyjádřit svou vděčnost.
Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kovanci, administrující farář, Jonatan Hudec

Adresa: Kovánec č. 14, 294 26 Skalsko, web: kovanec.evangnet.cz, email: kovanec@evangnet.cz
Číslo účtu: 484377399/0800, tel. na administrátora: 739 244 643
 


Smuteční oznámení

1. dubna 2018 v 13:43 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Dne 28.3.2018 zemřela ve věku 77 let sestra farářka Jana Šimerová.
Jako farářka působila na Kovánci v letech 1977 - 1984, následně až do roku 2000 jako administrátorka.


Velikonoční Bohoslužby

17. března 2018 v 9:50 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
30. března: shromáždění na Velký Pátek s večeří Páně - 15:00 - slouží br. farář Hudec

1. dubna: Boží hod velikonoční s večeří Páně - 9:00 - slouží br. Zelinka

Velikonoční dopis

17. března 2018 v 9:49 | Miroslav Suchý |  Sborové dopisy

Sestry a bratři v Kristu, přátelé sboru,
psaní dopisů je stará disciplína, kryje se prý se vznikem písma. Smyslem psaní listů je předávání informací, případně nějaké oslovení adresátů. Do Nového Zákona se dostalo mnoho takových dopisů a největší část jich pochází od apoštola Pavla, či jeho žáků, kteří psali Pavlovým jménem. Apoštol psal lidem ve sborech, které zakládal, reagoval na sborové dění, odpovídal na dotazy, dával rady, povzbuzoval i napomínal. Jeho dopisy se nakonec ukázaly být vhodné i pro čtení při nedělních shromážděních. Jinak je na tom ale farář, který má napsat dopis celému sboru, jenž mu byl svěřen do péče. Není třeba ho adresovat těm, se kterými se vídá (nejen) o nedělích, které alespoň trochu zná a tuší, co je trápí, a taky jestli a v čem by snad potřebovali povzbudit.


Vánoční Bohoslužby

13. prosince 2017 v 23:04 | Miroslav Suchý |  Aktuality
17. prosince: (neděle) 9 hod. - besídka s dětmi ZŠ Katusice
slovem poslouží br. Čestmír Siwek - hudeb. doprovod Marie Kejřová

25. prosince: (Boží hod vánoční) 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním VP
ordinovaný presbyter br. Miroslav Zelinka

7. ledna: (neděle) 9 hod. - novoroční bohoslužby s vysluhováním VP
slouží br. farář Jonatan Hudec

Bohoslužby duben 2017

21. března 2017 v 6:49 | Miroslav Suchý
V dubnu se na Kovánci sejdeme k Bohoslužbám následovně:

2.4. - br. farář Hudec od 09:00, následně schůze staršovstva
14.4. - Velký pátek - br. farář Hudec od 17:00
16.4. - br. Zelinka od 09:00

Výroční sborové shromáždění 2017

21. března 2017 v 6:47 | Miroslav Suchý |  Aktuality
V neděli 19.3.2017 se po skončení Bohoslužby konalo výroční sborové shromáždění.

Bratr farář Hudec přednesl zprávy o činnosti sboru v loňském roce, bratr kurátor Šimonek přednesl zprávu o činnosti staršovstva.
Sestra Holoubková pak přednesla zprávy o hospodaření sboru a představila rozpočet sboru na letošní rok.
Všechny přednesené zprávy vzalo shromáždění na vědomí, shromáždění následně také odsouhlasilo navržený rozpočet.
Pro zajištění bezproblémového chodu staršovstvo se volil náhradník do staršovstva, zvolena byla sestra Suchá.
V diskusi se následně debatovalo o návrzích činnosti v letošním roce, plánované akce budou ještě upřesněny.

Výroční sborové shromáždění

6. února 2017 v 17:57 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Výroční sborové shromáždění kováneckého sboru se bude konat dne 19.3.2017, všichni členové jsou srdečně zváni.
Zúčastnit se mohou i nečlenové, hlasovací právo mají však pouze členové sboru, kteří přispívají na provoz sboru.

Další články